top of page

โปรโมชั่น MG สุดพิเศษ!!
สำหรับผู้ที่มาจากเว็บไซต์เท่านั้น

พี่ปู 1.png

ไม่มั่นใจเครดิตทำสัญญาไฟแนนซ์ก่อนจอง
MGจัดให้ จองก่อนได้ก่อน
สัญญาผ่าน รับรถทัน
ที เน้นคนรับรถจริง..

mg4logo.png
mg4.png
mg4-x-blue.png
mg4-d-red.png
logo-mg4.png

รุ่น X

ราคา 969,000 บาท

logo-mg4.png

รุ่น D

ราคา 869,000 บาท

mg4-x-gray
mg4-d-black
mg4-x-white
mg4-x-blue
mg4-d-red

ข้อเสนอพิเศษ ดาวน์เริ่ม 0%

(กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสหกิจ และ พนักงานบริษัทรับเงินผ่านบัญชี)

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

ข้อเสนอ MG 4 ดอกเบี้ย 1.99% นาน 4ปี

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

Mg5 logo.png
mg5-2.png

MG5 1.5 C+ ราคา 585,000 บาท
MG5 1.5 D ราคา
625,000 บาท
MG5 1.5 D+ ราคา
679,000 บาท
MG5 1.5 X Sunroof ราคา
709,000 บาท

mg5-yellow
mg5-black
mg5-silver
mg5-grey
mg5-red

ข้อเสนอพิเศษ ดาวน์เริ่ม 5,959.-

 พร้อมรับฟรี !! ชุดแต่งสเกริ์ต ทุกรุ่น 

(กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสหกิจ และ พนักงานบริษัทรับเงินผ่าบัญชี)

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

ข้อเสนอ MG 5 ดอกเบี้ย 0%

 พร้อมขับฟรี 90 วัน 

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

logo.png
mg zs.png

MG ZS 1.5 D ราคา 719,000 บาท
MG ZS 1.5 X ราคา
759,000 บาท
MG ZS 1.5 V
ราคา 799,000 บาท

mgzs-red
mgzs-black
mgzs-white
mgzs-silver

ข้อเสนอพิเศษ ดาวน์ 0 บาท

 พร้อมรับฟรี !! ชุดแต่งสเกริ์ต ทุกรุ่น 

(กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสหกิจ และ พนักงานบริษัทรับเงินผ่าบัญชี)

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

ข้อเสนอ MG ZS ดอกเบี้ย 0%

 พร้อมขับฟรี 90 วัน 

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

Mg vs ehev2.png
mg vs ehev3.png
Mg vs ehev2.png
Mg vs ehev2.png

รุ่น X

รุ่น D

mgvs-d.png
mgvs-x.png

ราคา 859,000 บาท

ราคา 919,000 บาท

mgvs-white
mgvs-green
mgvs-black
mgvs-grey
mgvs-red

ข้อเสนอพิเศษ ดาวน์ 0 บาท

(กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสหกิจ และ พนักงานบริษัทรับเงินผ่าบัญชี)

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

ข้อเสนอ MG VS ดอกเบี้ย 0%

 พร้อมขับฟรี 90 วัน 

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

logo.png
mg-hs-white.png
mg hs logo.png
mg-hs-grey.png
logo.png
mg-hs-white.png

​MG HS 1.5 Turbo C ราคา 1,159,000 บาท​
MG HS 1.5 Turbo D ราคา
1,089,000 บาท
MG HS 1.5 Turbo X ราคา
939,000 บาท

​MG HS PHEV 1.5 Hybrid D
ราคา
1,299,000 บาท
​MG HS PHEV 1.5 Hybrid X
ราคา
1,379,000 บาท

mg-hs-white
mg-hs-grey
mg-hs-red
mg-hs-black

ข้อเสนอพิเศษ ดาวน์ 0%

 ดอกเบี้ย 0% นาน 6 ปี 

(กลุ่มอาชีพ ข้าราชการ รัฐวิสหกิจ และ พนักงานบริษัทรับเงินผ่าบัญชี)

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

ข้อเสนอ MG HS

 ส่วนลด 100,000 บาท 

⦁ ฟรี ประกันภัยชั้น 1

⦁ ฟรี พรบ.

⦁ ฟรี ฟิล์มเซรามิค Xtra-Cole

gallery-mg.png
bottom of page